Fiskeridirektoratet er sterkt imot at det etableres havvindanlegg ved Sørøya i Finnmark på grunn av stor fiskeriaktivitet i området. Blir dette området og andre fiskbare områder frigitt til havvind frykter direktoratet at de vil være uaktuelle som fiskefelt.

Tidligere i år sendte Olje- og energidepartementet ut en plan for etablering av havvindanlegg ut på høring. Fiskeridirektoratet skal ivareta fiskeri- og havbruksinteresser i planarbeid og reagerer kraftig på at området kalt Sandskallen – Sørøya Nord av NVE blir kategorisert som et såkalt A-område for utbygging av vindkraft. Et A-område er karakterisert som et område som blant annet er velegnet både teknisk og økonomisk og har få interessemotsetninger.

Grenser til verneområde

Det er stor fiskeriaktivitet i området som vil bli svært skadelidende dersom det etableres havvindanlegg der. Fiskeridirektoratet peker også på at det foreslåtte området utenfor Sørøya grenser til Loppa marine verneområde og at det ikke er utredet hvilke konsekvenser etablering av vindkraft vil ha for det marine verneområdet. Fiskeridirektoratet skriver i høringssvaret at direktoratet er sterkt imot å åpne området Sandskallen – Sørøya Nord for vindkraft.

Områdene bør reduseres

I planen for etablering av vindkraftanlegg til havs er også et område kalt Utsira Nord fremmet, og også der peker Fiskeridirektoratet på at en eventuell utbygging slik planen skisserer, vil ha negative konsekvenser for fiskeriene som foregår i og i nærheten av området. Fiskeridirektoratet anbefaler derfor at området blir justert slik at hensynet til fiskeriene kan bli bedre ivaretatt.

Det samme gjelder området kalt Sørlig Norsjø 2 der direktoratet anbefaler at området bør reduseres, og da primært av hensyn til fiske etter tobis.