« Høring om høyhastighets bevis


Høring om høyhastighetsbevis, bruk av dødmannsknapp og fjerning av 10-knopsgrensen for førere under 16 år. 

ArtikkelbildeFOTO: RIB OSLO

 
Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre krav til høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåter som kan oppnå 50 knop eller mer, krav til bruk av automatisk nødstopp og fjerning av grensen på 10 knop for førere under 16 år.

Høy fart er et tema som har fått stor oppmerksomhet i sjøsikkerhetsarbeidet de siste årene.

– Det er en stadig økning i antallet hurtiggående fartøy på sjøen. Høy hastighet gir økt risiko både for de om bord og for omgivelsene. Krav til økt kompetanse for førere av båter i høy hastighet er derfor et naturlig tiltak. Videre er fall over bord en av de vanligste årsakene til alvorlige ulykker. Bruk av dødmannsknapp vil både kunne redde den som faller over bord, og forhindre løpske båter som er til fare for omgivelsene, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Sjøfartsdirektoratet sender derfor et forslag på endring i regelverket ved bruk av fritidsbåt ut på høring. Frist for å komme med innspill er satt til 30. april 2021.


Krav til høyhastighetsbevis fra 2022
Sjøfartsdirektoratet foreslår at førere av fritidsbåter, inkludert vannscootere, som kan oppnå 50 knop eller mer, skal ta et eget høyhastighetsbevis.

Høyhastighetsbeviset foreslås som et tillegg til dagens kompetansekrav som båtførerbevis og D5L.

Ikrafttredelse av krav til høyhastighetsbevis forutsetter at det er instruktører og tilstrekkelig kurskapasitet tilgjengelig, og målet er at kravet skal gjelde fra 1. oktober 2022.


Teoretisk og praktisk kurs
Forslaget innebærer et høyhastighetskurs som består av en teoretisk og praktisk del. Den teoretiske delen er tenkt gjennomført som et e-læringskurs med avsluttende digital prøve.

Den praktiske delen er foreslått å skille mellom båt og vannscooter, da dette er to svært forskjellige fartøyer som krever ulik opplæring.

Høyhastighetsbeviset vil da utstedes med førerrettigheter på enten båt eller vannscooter, avhengig av hvilket fartøy den praktiske delen blir gjennomført på.

Hvis man gjennomfører den praktiske delen på både båt og vannscooter, får man utstedt høyhastighetsbevis for begge fartøyene.

Den teoretiske og praktiske delen er foreslått til å ha en varighet på maksimalt én dag hver. Sjøfartsdirektoratet vil at kurssteder skal godkjennes for å få lov til å tilby høyhastighetskurs, og har utarbeidet forslag til krav til instruktører og opplæringsfartøy.

Krav til bruk av dødmannsknapp/ automatisk nødstopp
Kantring og fall over bord er de ulykkestypene med fritidsbåt som står for flest omkomne. Mange båter er utstyrt med dødmannsknapp, men det er trolig mange båtførere som ikke fester dødmannsknappen på seg.

Sjøfartsdirektoratet mener at et påbud om bruk av dødmannsknapp kan være et fornuftig krav som hindrer «løpske» båter dersom fører faller over bord eller faller fra styreposisjon om bord.

Direktoratet foreslår at kravet om bruk av dødmannsknapp skal gjelde ved hastighet over 15 knop, og at det skal gjelde ved utendørs styreposisjon på fritidsfartøy der dødmannsknapp er installert.


Fjerning av 10-knopsgrensen for båtførere under 16 år?
I dag kan ikke barn og ungdom under 16 år føre fritidsbåter med mer enn 10 hk, eller som går i mer enn 10 knop. Sjøfartsdirektoratet får hvert år flere henvendelser både fra ungdommer og voksne som ønsker at grensen på 10 knop skal oppheves.

Sjøfartsdirektoratet foreslår nå å fjerne 10 knop grensen for båtførere under 16 år, men beholde begrensningen på 10 HK. Direktoratet er kjent med at mange foreldre også i dag kjøper båter med 9,9 HK til sine barn selv om disse har en makshastighet over 10 knop.

Det er likevel sjeldent at ungdommer eller barn er involvert i alvorlige ulykker med slike ungdomsbåter med 10 hk eller mindre.

Når ungdom fyller 16 år og tar båtførerbevis, er det i utgangspunktet tillatt å føre meget kraftige fritidsbåter. Å fjerne denne fartsbegrensningen gir mulighet for at ungdom kan øve seg i planende fartøy som går over 10 knop, men som har begrenset motorkraft til maksimalt 10 hk.

Sjøfartsdirektoratet presiserer at ikke alle barn og ungdom er skikket til å føre båter i hastighet over 10 knop. Båtføring i slike hastigheter krever mye praktisk øving og tilegnelse av grunnleggende kunnskap.

Det vil være særdeles viktig at foresatte gjør en aktiv vurdering av hvilken båt og hvilken hastighet deres barn er i stand til å håndtere. Sjøfartsdirektoratet ønsker innspill på positive eller negative sider ved forslaget.

Du kan lese hele høringsbrevet på denne siden. Der finner du også informasjon om hvordan du kan gi innspill eller stille spørsmål.


Bakgrunn
Regjeringen la i 2019 frem Meld. St. 30 Samhandling for betre sjøtryggleik, som inneholdt en rekke tiltak på fritidsbåtområdet.

Sjøfartsdirektoratet har i etterkant utarbeidet rapporter om innføring av et høyhastighetsbevis og et krav om bruk av dødmannsknapp. Les rapportene her: https://www.sdir.no/fritidsbat/rapporter-og-utredninger/

I november 2020 fikk Sjøfartsdirektoratet i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å få et forslag klart for høring i løpet av januar 2021.

At det foreslås tiltak på disse områdene er i tråd med direktoratets anbefalinger i utredningene som ble levert Nærings- og fiskeridepartementet i sommeren 2020.