Fire rømminger på Vestlandet

02.02.2018, 03:46

Fiskeridirektoratet har mottatt fire rømmingsmeldinger i januar fra lokaliteter i Hordaland og Sogn og Fjordane. 

De fire lokalitetene er:

Juvika i Solund, eid av Sulefisk

Sauøy i Øygarden, eid av Lerøy

Dyvika i Askvoll, eid av Flokenes

Oterstegdalen i Fusa, eid av Bolaks

Det er viktig for Fiskeridirektoratet å få oversikt over forekomst og spredning av den rømte fisken, og vi ber derfor publikum om å melde inn opplysninger dersom de har fått oppdrettslaks i områdene. 

Gjeldende fiskeregler i Hordaland.

Gjeldende fiskeregler i Sogn og Fjordane.

Vi har så langt vært på inspeksjon på tre av de fire anleggene, og planlegger nå det fjerde hos Bolaks. 

Juvik i Solund

Sulefisk sendte 15. januar inn rutinemessig en rømmingsmelding på lokalitet Juvika i Solund, etter at de med kamera hadde observert et hull i nota.

– Et øre på et stavtau hadde blitt slitt av og dermed oppsto en revne i notlina. Dette var rett etter en storm, og det var vanskelig å komme ut til anlegget for å iverksette tiltak, sier Leni Marie Lisæter fra Fiskeridirektoratet region Vest.

Oppdretter har fulgt opp hendelsen, satt ut gjenfangstgarn og bøtt og reparert nota.

– Det har ikke blitt fanget laks på gjenfangstgarn, og vi har ikke mistanke om at det er noe stort rømmingsomfang. Fisken var rundt to kg, og vi får nærmere tall når laksen blir slaktet, utdyper Lisæter. 

Sauøy i Øygarden

16. januar i år, på Sauøy i Øygarden, hadde en propell kommet borti en not og forårsaket hull. Dette skjedde under forberedelsene til avlusing.

– Det er fanget elleve laks i gjenfangstgarn. Det er heller ikke her mistanke om en stor rømming, og hullet ble oppdaget fort og reparert. Fisken var 2,2 kg, forteller Lisæter.

Dyvika i Askvoll

Flokenes meldte om rømming fra sitt anlegg på Dyvika i Askvoll 24. januar.

– Her ser det ut som at nota har hektet i perlebåndet i forbindelse med trenging ved avlusing. Det er fangstet tre lakser i gjenfangstgarnet. Fisken er rundt tre kg, sier Lisæter.

Oppdretter har leid inn en fisker til å bistå i gjenfangsten.

Oterstegdalen i Fusa

På slutten av måneden, 31. januar, kom det tips om oppdrettslaks i Fusafjorden. Rømmingen ble oppdaget av en lokal fisker som hadde fått laks. Det ble raskt klart at dette var fra Bolaks sin lokalitet Oterstegdalen i Fusa.

De hadde også fått et hull i noten:

– Hullet er nå bøtt av dykker. Gjenfangstfiske er satt i gang, og det vil bli gitt pålegg om utvidet gjenfangst. Rømmingsomfanget er foreløpig ukjent. Laksen er på tre til seks kg, sier Lisæter. 

Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med avlusing.

Bolaks har organisert gjenfangst i Eikelandsfjorden. Fisket blir utført av yrkesfiskere som har avtale med Bolaks.

Det er opprettet mottaksstasjon av fangster på Lammaneset.