« Havbruk til havs – områder identifisert

16.12.2019, 13:49

Fiskeridirektoratet har kartlagt og identifisert områder som kan være egnet for havbruk til havs, og tilrår 11 områder som kan være aktuelle for konsekvensutredning i første omgang.

Oversiktskart: identifiserte områder for havbruk til havs

Arbeidet er gjort i samarbeid med Havforskningsinstituttet, etter bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. Rapporten ble sendt til departementet mandag 16. desember 2019. Relevante sektormyndigheter og næringsorganisasjoner har vært involvert og kommet med innspill underveis i arbeidet.

Områder egnet for havbruk til havs

Kartleggingen har vært avgrenset til området utenfor én nautisk mil utenfor grunnlinjen og innenfor Norges eksklusive økonomiske sone. Fiskeridirektoratet har utviklet en kartløsning med kjente og kartfestede arealbruksinteresser og miljøverdier. Ved hjelp av overlappsanalyser, samt informasjon og innspill fra sektormyndigheter og næringsorganisasjoner, har Fiskeridirektoratet identifisert 27 foreløpige undersøkelsesområder. I tillegg har akvakulturnæringen kommet med forslag om noen andre områder.

Havforskningsinstituttet har levert kunnskap gjennom tre rapporter som omhandler fysiske miljøbetingelser og økosystempåvirkning, laksens miljøkrav som også sikrer god fiskevelferd samt smittespredning.

Fiskeridirektoratet har, basert på kartfestet informasjon og data, innspill og kunnskap, vurdert de 27 foreløpige områdene nærmere. I den samlede vurderingen inngår også fysiske miljøbetingelser sett opp mot grenseverdier for god fiskevelferd. Det er ikke kjent hvilken teknologi som eventuelt vil bli brukt til havs, og i hvilken grad denne vil kunne dempe fiskens opplevelse av de fysiske miljøbetingelsene inne i anlegget. I vurderingen har derfor ikke strømhastighet og bølgehøyde utelukket noen av områdene som egnet. Vi vet heller ikke hvordan fremtidige havanlegg vil fortøyes, eventuelt om disse vil kunne være seilende. Havdybde har derfor heller ikke vært en utelukkende faktor i vurderingen.

Rapporten inneholder ikke en fullstendig kartlegging av norske havområder, og det vil også være andre områder enn de som er identifisert i dette arbeidet som kan være egnet for havbruk til havs. Det er i dag ikke noe forbud mot etablering av akvakulturanlegg til havs utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Lokalisering til havs forutsetter, på lik linje som lokalisering langs kysten, at de generelle vilkårene for tildeling av akvakulturtillatelse er oppfylt, jf. akvakulturloven § 6.

Kartløsning «Havbruk til havs»

Fiskeridirektoratet har utviklet en kartløsning der kjente og kartfestede miljøverdier og arealbruksinteresser samt sjødata og annen informasjon er lagt inn. Kartløsningen er brukt som verktøy for å identifisere områder. Kartløsningen er en del av leveransen og er offentlig tilgjengelig i Fiskeridirektoratets kartløsning.

Kartløsningen vil fremover utvikles og oppdateres, slik at den kan brukes i det fremtidige arbeidet med å legge til rette for akvakultur i havområdene.

Videre prosess

Forslaget er nå sendt til Nærings- og fiskeridepartementet. Ifølge bestillingen til Fiskeridirektoratet vil det på et senere tidspunkt måtte gjennomføres en konsekvensutredning av alle eller enkelte av de identifiserte arealene.