« Kvotefaktorer og fartøykvoter for fangst av kongekrabbe

22.01.2021, 06:45

Fiskeridirektoratet har tildelt kvotefaktorer for 2021 til fartøy registrert med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

Kvotefaktorene fastsettes på bakgrunn av sluttseddelført omsetning av andre fiskeslag enn kongekrabbe i 2020, med unntak av kaisalg. For de som sender inn dokumentasjon på inntekt fra laksefiske vil vedtak om forhøyet kvotefaktor fastsettes når næringsoppgaven for 2020 foreligger.

Fastsettelse av kvotefaktorer

761 fartøy er registrert med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe pr. 22.01.2021.


Kvotefaktor

0,10

0,25

0,50

1,00

Totalt

Antall fartøy

79

8

73

601

761

 


Det er forventet at at antallet fartøy øker betydelig i 2021, ettersom det er åpnet for at fartøy fra hele Finnmark kan få adgang til å delta i kvoteområdet i 2021.

Fiskeridirektoratet region Nord gjør spesielt oppmerksom på at registrering i våre registre i seg selv ikke er tilstrekkelig for at fartøy kan delta i ovennevnte fiskeri, men at det er en grunnleggende forutsetning at vilkårene i deltakerforskriften er oppfylt. Det er tilsvarende  en forutsetning at fartøyet tilfredsstiller vilkårene i reguleringsforskriften for å få tildelt større kvotefaktor enn 0,1.

Kvoter

Det er satt en totalkvote for 2021 på 1629 tonn hannkrabber, 120 tonn hunnkrabber og 181 tonn hunnkrabber. Av dette kvantumet er det avsatt 2 tonn hannkrabber til forskning, 1 tonn hannkrabber til fritidsfiske, 37 tonn hannkrabber til bifangst, 13 tonn hannkrabber til turistfisket og 30 tonn hannkrabber til ungdomsfangstordningen.

Fartøykvoter

Totalkvoten ble i 2020 overfisket med 162 tonn, der 153 tonn belastes inneværende års kvote. Fiskeridirektoratet viser til etablert praksis der total- og gruppekvoter i reguleringsforskriftene ikke blir justert for eventuelt over- eller underfiske, men at kvoter på fartøynivå er justert for overføring av kvoter mellom ulike kvoteår. De fastsatte fartøykvotene vil derfor bli stående.


Kvotefaktor

0,10

0,25

0,50

1,00

Fartøykvote (tonn)

0,181

0,454

0,907

1,814