« Ingen yrkesfiskere omkom på jobb i 2019

06.01.2020, 03:54

ngen yrkesfiskere omkom på jobb på norske fiskefartøy i 2019. Sist gang Sjøfartsdirektoratet kunne registrere null omkomne yrkesfiskere var i 2008.

Three fishing vessels at sea.

Ulykkesstatistikken for 2019 viste en positiv utvikling for yrkesfiskerne.
FOTO: Håkon Kjøllmoen, Fotokonkurransen for sjøfolk

"Jeg håper virkelig at denne trenden fortsetter i 2020"

– Dette er svært gledelig, og jeg håper virkelig at denne trenden fortsetter i 2020. Vi har over flere år sett at fiskerne nå er flinkere til å sette sikkerheten høyt. Det er viktig i alle yrker, men særlig i yrker der mange er alene på jobb og har en krevende arbeidshverdag, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Mellom 2009 og 2018 var det i snitt 6 omkomne yrkesfiskere årlig. Tallene for det siste tiåret viser en nedgang i antall omkomne. Mellom 2009 – 2013 har vi registrert 35 omkomne fiskere, mens vi mellom 2014 - 2018 har registrert 23.

 

Farlige fall over bord

De siste ti årene har om lag 60 prosent omkommet som følge av arbeidsulykker, mens de resterende 40 prosent av hendelsene skyldes skipsulykker. For skipsulykkene er det kantring som har ført til flest omkomne, totalt 10 omkomne. For arbeidsulykker er det fall over bord som er den største dødsårsaken, her har 23 personer mistet livet.

– Selv om det heldigvis ikke var noen yrkesfiskere som omkom på jobb i 2019 så vet vi og at det har vært flere hendelser der det har vært nære på. Ser vi på den siste hendelsen i romjulen med fiskefartøyet MS Fay som forliste i Barentshavet, så var det både en dyktig redningstjeneste og gode rutiner hos mannskapet for håndtering av krisesituasjon om bord som berget flere liv, sier Alvestad, som også påpeker at gode holdninger er helt avgjørende for å oppnå og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå.

Derfor jobber også Sjøfartsdirektoratet med holdningsskapende arbeid som ledd i tilsynsarbeidet vårt. Dette gjøres blant annet i møter med de som skal drifte fartøyene i forbindelse med nybygg, ombygginger og inspeksjoner, gjennom holdningskampanjer som «Sjekk sjarken» og ikke minst gjennom et tett og godt samarbeid med fiskeriorganisasjonene som bl.a. har bidratt til etableringen av nettsiden yrkesfisker.no.

 

Viktig å forebygge

Annet hvert år arrangerer direktoratet også konferansen «Sikker fisker» som er gratis for fiskere. På denne konferansen tar vi opp ulike aktuelle tema og forsøker å lære av ulykker som har skjedd. Vi inviterer ulike aktører som sammen skal bidra til høyere sikkerhet i den norske fiskeflåten ved å dele sin kunnskap og sine erfaringer.

– Ulykkesårsakene viser at det er mulig å forebygge i stor grad at ulykker skjer. Blant annet har krav til stabilitetsberegninger, nylig også for fiskefartøy i størrelsen 8-10,67 meter, og økt fokus på viktighet ved bruk av sikkerhetsutstyr som sikkerhetsline, bidratt til å øke sikkerheten, sier Alvestad som påpeker at den viktigste bidragsyteren til økt sikkerhet er fiskerne selv.